Podmienky

Podmienky používania

Používaním tejto stránky súčasne vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

Informácie o nás:

www.honda.sk je stránka prevádzkovaná spoločnosťou Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka („my“ alebo „spoločnosť Honda“). Spoločnosť Honda je registrovaná na Slovensku pod identifikačným číslom 46 814 281 so sídlom na adrese Prievozská 6, 821 09 Bratislava, Slovensko

Zmeny týchto podmienok používania a našej stránky:

Tieto podmienky môžeme kedykoľvek upraviť zmenou tejto stránky. Občas si túto stránku prezrite, aby ste si všimli všetky vykonané zmeny, pretože budú pre vás záväzné.

Našu stránku môžeme príležitostne aktualizovať a kedykoľvek môžeme zmeniť jej obsah.

Prístup na stránku:

Naším cieľom je zabezpečiť, aby bola naša stránka dostupná pre používateľov, ale nemôžeme zaručiť, že naša stránka alebo akýkoľvek jej obsah budú k dispozícii vždy a bez prerušenia. Môžeme bez oznámenia pozastaviť, odstrániť, prerušiť alebo zmeniť celú stránku alebo ktorúkoľvek jej časť a neponesieme zo žiadneho dôvodu žiadnu zodpovednosť voči vám za to, že naša stránka je kedykoľvek alebo po určitý čas nedostupná.

Práva duševného vlastníctva:

Sme vlastníkom alebo držiteľom licencie vo vzťahu ku všetkým právam duševného vlastníctva na našej webovej stránke a v materiáloch, ktoré sú na nej zverejnené. Tieto diela sú po celom svete chránené zákonmi a zmluvami o autorských právach a všetky takého práva sú vyhradené.

Môžete si vytlačiť kópiu a prevziať niektoré dokumenty z tejto webovej stránky do svojho vlastného počítača na svoje osobné použitie, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu však nemôžete žiadnu časť obsahu stránky, vrátane obrázkov, použiť na svojej webovej stránke ani žiadnym iným verejným alebo komerčným spôsobom. To znamená, že nemôžete zverejňovať ani opätovne distribuovať žiadnu časť našej webovej stránky, pokiaľ nie ste držiteľom licencie na naše produkty. Nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, spätne analyzovať, rozkladať ani iným spôsobom zmeniť materiál, ktorý ste si vytlačili alebo prevzali.

Môžete využiť prepojenie na našu domovskú stránku, ak to robíte spôsobom, ktorý je poctivý, legálny a nepoškodzuje naše dobré meno ani ho nevyužíva. Nesmiete uviesť prepojenie tak, aby vytváralo dojem, že predstavuje akúkoľvek formu prepojenia, schválenia alebo poverenia z našej strany tam, kde žiadne takéto skutočnosti neexistujú.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky obchodné značky použité na tejto stránke sú vlastníctvom spoločnosti Honda alebo spoločností skupiny Honda.

Informácie bez záruky:

Napriek nášmu primeranému úsiliu zameranému na aktualizáciu informácií na našej stránke sa niekedy vyskytnú chyby.

Neposkytujeme žiadne vyhlásenia, záruky ani garancie, či už výslovné alebo implicitné, týkajúce sa presnosti, úplnosti alebo aktuálnosti obsahu našej stránky.

Chyby, o ktorých sa dozvieme, čo najskôr opravíme, ale dôrazne odporúčame, aby ste si pred rozhodnutím o kúpe overili informácie o cenách a špecifikáciách u autorizovaného maloobchodného predajcu spoločnosti Honda. Spoločnosť Honda nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s tým, že ste si takéto informácie neoverili.

Obmedzenie našej zodpovednosti:

Žiadne informácie uvedené v týchto podmienkach nevylučujú ani neobmedzujú našu zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie osôb vyplývajúce z našej nedbanlivosti, ani za podvod alebo podvodné vyhlásenia ani za iné záväzky, ktoré nemožno vylúčiť ani obmedziť na základe zákona.

Napriek nášmu primeranému úsiliu zameranému na aktualizáciu informácií na našej stránke vylučujeme v rozsahu povolenom zákonom všetky podmienky, záruky, vyhlásenia alebo iné ustanovenia, či už výslovné alebo implicitné, ktoré by sa mohli vzťahovať na našu stránku alebo akýkoľvek obsah na nej.

My ani naše pridružené spoločnosti ani nikto, kto sa podieľal na vývoji, tvorbe, produkcii alebo doručení materiálu a informácií uvedených na tejto stránke, nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne straty ani škody týkajúce sa použitia stránky alebo nemožnosti ju použiť ani vášho použitia akéhokoľvek obsahu uvedeného na stránke ani vášho spoliehania sa naň.

Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne straty ani škody spôsobené vírusom, útokom ani iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý by mohol infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, údaje alebo iný materiál vo vašom vlastníctve v dôsledku použitia našej stránky.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok prepojených s našou stránkou. Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne straty ani škody, ktoré by mohli vyplynúť z ich použitia z vašej strany.

Rozhodné právo:

Tieto podmienky použitia, ich obsah a zostavenie sa riadia anglickým právom a podliehajú výlučnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.

Zásady spoločnosti Honda týkajúce sa nápadov a návrhov verejnosti:

Teší nás, že na svete je mnoho vnímavých ľudí, ktorí sú vždy plní nápadov. Máme šťastie, že niektorí z nich pracujú aj v spoločnosti Honda.

Ak máte nápad, o ktorý sa chcete s nimi podeliť, máme z toho radosť. Vážime si vaše nadšenie.

Vkladáme však rozsiahle investície do výskumu a vývoja a na základe skúseností vieme, že veľká väčšina nápadov, ktoré nám ľudia predložia, je čiastočne alebo úplne rovnaká ako myšlienky, ktoré už vytvorila alebo objavila spoločnosť Honda.

Spoločnosť Honda preto prijala zásadu neprijímať žiadne nápady ani návrhy predložené kýmkoľvek mimo spoločnosti. Túto zásadu uplatňujeme po celom svete.

Ak sa rozhodnete ignorovať túto zásadu alebo o nej nebudete vedieť a podelíte sa s nami o svoje nápady, budú sa bez ohľadu na obsah, metódu a médium podania a reakciu akéhokoľvek pracovníka spoločnosti Honda uplatňovať nasledujúce pravidlá:

• Nebudeme vám môcť poskytnúť žiadnu spätnú väzbu týkajúcu sa vašich nápadov.

• Automaticky sa vzdávate všetkých zákonných práv na váš nápad. To znamená, že spoločnosť Honda vám neuhradí žiadne vyrovnanie, finančné ani iné, ak budú ktorékoľvek z našich produktov alebo služieb čiastočne alebo úplne rovnaké alebo podobné ako váš nápad.

• Nebudeme váš nápad považovať za dôverný.

• Nevrátime vám žiadne dokumenty, ktoré ste nám zaslali na objasnenie vášho nápadu.

Stále sa nám chcete ozvať? Tu je adresa, ktorú potrebujete. Tým, že sa na nás obrátite, automaticky súhlasíte s pravidlami uvedenými vyššie. Nezabudnite však, že vám nebudeme môcť odpovedať.

8-1 Honcho, Wako City, Saitama Prefecture 351-0188 Japan

Intellectual Property Division GU Group

Honda Motor Co. Ltd.