VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA ZÁKAZNÍKOV HONDA VO VZŤAHU K ONLINE OBSAHU (SLOVENSKO)

14. mája 2018

Honda sa zaviazala ochraňovať a rešpektovať vaše súkromie. Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia uvádza, ako Honda Motor Europe Limited (Slovensko) („Honda“, alebo „my“) spracúva vaše osobné údaje, keď navštívite webové stránky a aplikácie spoločnosti Honda, ktoré obsahujú odkaz na toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, sťahujete z nich obsah alebo kontaktujete spoločnosť Honda v tejto súvislosti (všetok „Online obsah spoločnosti Honda“). Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia tiež opisuje vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov, vrátane práva namietať proti niektorému spracúvaniu, ktoré realizuje Honda. Viac informácií o vašich právach a o tom ako ich uplatňovať, je uvedených v časti „Vaše možnosti a práva“.

Pri získavaní osobných údajov vám tiež môžeme poskytnúť ďalšie informácie, keď sa rozhodneme, že by bolo vhodné poskytnúť včas relevantné informácie. 

Aké osobné údaje získavame

Spracúvame nasledujúce typy osobných údajov:

 • Kontaktné údaje: napríklad vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné podobné informácie.
 • Technické údaje o vašej návšteve Online obsahu spoločnosti Honda: napríklad vaša IP adresa a operačný systém, typ prehliadača (pre návštevy našej ej stránky), podrobnosti o zariadení, ktoré používate (napr. sériové číslo vášho zariadenia, jedinečné identifikačné číslo, MAC adresa) a technické údaje a údaje týkajúce sa udalostí, v súvislosti s používaním vášho zariadenia (napr. údaje o párovaní internetového pripojenia a Bluetooth a o konektivite a trvaní relácie.
 • Informácie na vytvorenie užívateľského profilu: napríklad vaše užívateľské meno, heslo alebo osobné identifikačné číslo PIN.
 • Informácie o vozidle: napríklad identifikačné číslo vášho vozidla (VIN) a dátum jeho zakúpenia.
 • Informácie o výrobku: napríklad identifikačné číslo vášho výrobku a miesto jeho zakúpenia.
 • Finančné informácie: napríklad údaje o vašom bankovom účte a platbách.
 • Akékoľvek iné informácie, ktoré nám poskytnete: napríklad podpisy, fotografie, názory, informácie o vašej polohe a akékoľvek iné informácie, ktoré poskytnete. 

Prečo získavame, používame a uchovávame tieto osobné údaje

Dôvody, prečo získavame, používame a uchovávame vaše osobné údaje sú uvedené nižšie.

 • Keď je to nutné z hľadiska oprávnených záujmov spoločnosti Honda, ako je to uvedené nižšie, a keď vaše právo na ochranu údajov neprevažuje nad našimi záujmami

o     aby sme vám sprostredkovali Online obsah spoločnosti Honda a súvisiace služby;

o     aby sme spravovali zdroje Online obsahu spoločnosti Honda;  

o     aby sme mohli zlepšovať a optimalizovať Online obsah a výrobky a služby spoločnosti Honda;

o     aby sme reagovali na vašu žiadosť alebo otázku, napríklad zaslaním brožúrky, nájdením najbližšej predajne Honda, rezervovaním skúšobnej jazdy alebo zabezpečením servisu pre vaše vozidlo Honda;

o     aby sme upozornili predajcov a pobočky Honda na akékoľvek pripravované služby, skúšobné jazdy alebo iné dohodnuté stretnutia týkajúce sa vás alebo vášho vozidla;

o    aby sme vás kontaktovali kvôli dvom dôvodom uvedeným vyššie (priamo alebo prostredníctvom spoločnosti zo skupiny Honda, autorizovaného predajcu Honda, relevantného partnera alebo zástupcu) prostredníctvom e-mailu, textovej správy alebo push správy.

o     aby sme vás požiadali o váš názor alebo účasť v prieskumoch o našich vozidlách, výrobkoch a službách;

o     aby sme pochopili, ktoré časti Online obsahu spoločnosti Honda sú obľúbené/najviac využívané, alebo o tom, ktoré treba pozmeniť/vymeniť za novšiu verziu (upgrade); a

o     aby sme reagovali na otázky a sťažnosti používateľov; a

o     za účelom vedenia interných záznamov.

 • Keď ste dali súhlas.

o     Napríklad aby sme vám poskytli priamy marketing, vrátane informácií o tovaroch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať, prostredníctvom pošty, telefonicky, e-mailom a online.  Vždy ponúkneme možnosť odhlásiť sa z priameho marketingu.

 • Keď je to potrebné pre plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú s vami Honda má uzatvorenú.

o     Napríklad aby sme umožnili platby cez internet a dodávanie výrobkov a služieb.

 • Keď je to potrebné kvôli splneniu zákonnej povinnosti.
 • Keď je to nutné z hľadiska ochrany oprávnených záujmov a zákonných práv spoločnosti Honda a keď vaše právo na ochranu údajov neprevažuje nad našimi záujmami.

Ochrana našich oprávnených obchodných záujmov a zákonných práv. Toto zahŕňa, ale nie je obmedzené na používanie v súvislosti s požiadavkami na súlad s právnymi predpismi, regulačnými požiadavkami, požiadavkami týkajúcimi sa auditu, zákonnými nárokmi (vrátane poskytovania takýchto informácií v súvislosti so súdnym konaním alebo súdnym sporom) a inými požiadavkami na etiku a podávanie správ o plnení záväzkov/povinností.

Honda bude tiež osobné údaje konvertovať na anonymné údaje a používať ich (zvyčajne na agregovanom štatistickom základe) na výskum a analýzu s cieľom vylepšiť Online obsah spoločnosti Honda, analyzovať trendy a prispôsobiť produkty „na mieru“. Agregované osobné údaje neidentifikujú vás osobne ani akékoľvek iné použitie Online obsahu Honda.

Ako zdieľame vaše osobné údaje

(a) Prenosy v rámci Spoločností Skupiny Honda

Vaše osobné údaje zdieľame s členmi Skupiny Honda (podrobnejšie informácie nájdete na http://world.honda.com/profile/overview/).

 • Honda Motor Ltd (HM): HM, naša materská spoločnosť,

Pre účely uvedené vyššie budú vaše osobné údaje spracúvané členmi Skupiny Spoločností Honda, ktorí sú v jurisdikcii mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) a nie sú viazaní zákonmi o ochrane údajov obdobnými tým, ktoré platia v EHP, alebo budú sprístupnené takýmto členom. Pri prenose vašich údajov v rámci Skupiny Spoločností Honda používame štandardné zmluvné klauzuly o ochrane údajov, ktoré schválila Európska komisia.

(b) Prenosy autorizovaným predajcom a servisom Honda

Vaše osobné údaje zdieľame s autorizovanými predajcami a servismi Honda v EHP. Úplný zoznam predajcov Honda je k dispozícii nižšie:

Autá: http://www.honda.sk/cars/dealer-search.html

Motocykle: http://www.honda.sk/motorcycles/dealer-search.html

Záhradná technika: http://www.honda.sk/lawn-and-garden/dealer-list.html

Lodná technika (Marine): http://www.honda.sk/marine/dealer-list.html

Priemyselné stroje: http://www.honda.sk/industrial-o-spolocnosti.html

Snehové frézy: http://www.honda.sk/snowthrowers/dealer-list.html

(c)  Prenosy spoločnostiam poskytujúcim služby na základe zmluvy

Vaše osobné údaje budeme zdieľať so spoločnosťami poskytujúcimi služby na základe zmluvy Skupine spoločností Honda, ako sú napríklad spoločnosti uvedené nižšie:

 • IT hosting (súčasný poskytovateľ: IBM);
 • Údržba IT (súčasný poskytovateľ: IBM);
 • Analytické služby Google pre zlepšovanie a optimalizáciu webových stránok (Google LLC);
 • Organizácia podujatí (súčasný poskytovateľ: Praguebest s.r.o.);
 • Zákaznícky marketing (súčasní poskytovatelia: Emarsys eMarketing Systems AG, AT, Reichl und Partner eMarketing Gesellschaft m.b.H., AT, MIT e-solution GmbH);
 • Poskytovanie a hosting webových stránok (súčasný poskytovateľ: LBi);
 • Poskytovanie CRM (súčasný poskytovateľ: Microsoft);
 • Cloudové systémy (súčasný poskytovateľ: Microsoft);
 • Vývoj aplikácií (súčasný poskytovateľ: IBM);
 • Riadenie otázok, sťažností (súčasný poskytovateľ: Bosch Service Solutions S.A.U);
 • Prieskumy spokojnosti zákazníkov spoločnosti Honda (súčasný poskytovateľ: InMoment, Inc);
 • Zasielanie zvolávacích akcií (súčasný poskytovateľ: Direct Marketing, a.s.);
 • Pomoc na cestách/cestné služby (súčasný poskytovateľ: Europ Assitance S.R.O.);
 • Systém na riadenie zmlúv predajcov (súčasný poskytovateľ: Snap-on Incorporated).

Prenosy mimo EHP

Okrem vyššie uvedených účelov prenášame vaše osobné údaje organizáciám mimo EHP. Pritom môžeme používať štandardné zmluvné klauzuly o ochrane údajov, ktoré schválila Európska komisia. Vaše údaje tiež môžeme prenášať organizáciám v USA, ktoré majú zavedené firemné pravidlá na ochranu vašich údajov schválené orgánmi EÚ pre ochranu údajov. Ak si želáte viac informácií, vrátane kópie dokumentov použitých pri ochrane vašich informácií, kontaktujte nás prosím tak, ako je to uvedené nižšie v časti Kontaktujte nás.

Google Analytics

Ak ste súhlasili s používaním Google Analytics pre optimalizáciu výkonu vašej aplikácie Honda, Google môže uchovávať alebo spracúvať vaše údaje v USA alebo akejkoľvek inej krajine, v ktorej má Google alebo jeho (pod)sprostredkovatelia svoje zariadenia. V takom prípade podnikneme všetky primerane potrebné kroky, aby sme zaistili, že s vašimi údajmi sa bude zaobchádzať bezpečne a v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane súkromia.

Aplikácie tretích strán

Keď si stiahnete aplikáciu tretej strany z Online obsahu spoločnosti Honda, vaše osobné údaje budú prenášané poskytovateľovi tejto aplikácie tretej strany priamo ako samostatnému prevádzkovateľovi. Honda nezodpovedá za spracúvanie vašich osobných údajov takýmito poskytovateľmi aplikácií. Preto by ste si mali prečítať a oboznámiť sa s tým, ako budú vaše osobné údaje použité poskytovateľmi aplikácií ešte pred tým, ako si stiahnete ich aplikácie.

(d) Prenosy iným organizáciám

 • Prenosy tretím osobám, ak máme povinnosť  poskytnúť vaše osobné údaje, aby sme si splnili zákonnú povinnosť alebo ak to pokladáme za nutné z hľadiska ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Honda, našich zákazníkov alebo iných osôb.
 • Prenosy štátnym orgánom a/alebo pracovníkom orgánov ochrany práva, ak to vyplýva zo zákona alebo to sa to vyžaduje z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Prenosy potenciálnym alebo reálnym kupujúcim, v prípade, že Honda alebo ktorákoľvek časť Skupiny Honda predá akúkoľvek časť svojho podniku alebo majetku, čo zahŕňa aj osobné údaje.

Vaše možnosti a práva

(a) Vaše všeobecné práva a možnosti 

 • Máte právo požiadať spoločnosť Honda o kópiu svojich osobných údajov; opraviťvymazať alebo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov; a získať osobné údaje, ktoré poskytujete, v usporiadanej podobe, v strojovo čitateľnom formáte.
 • Za určitých okolností môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov (obzvlášť v prípade, kde nemusíme údaje spracúvať, aby sme splnili zmluvnú alebo inú právnu požiadavku).
 • V prípade, kde sme požiadali o váš súhlas, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak požiadate o odvolanie vášho súhlasu so spracúvaním vašich údajov spoločnosťou Honda, nebude to mať vplyv na akékoľvek spracúvanie, ktoré dovtedy už prebehlo.

Tieto práva môžu byť obmedzené, napríklad, ak by splnenie vašej požiadavky odhalilo osobné údaje o inej osobe, alebo ak nás požiadate o vymazanie údajov, ktoré zákon vyžaduje, aby sme viedli, alebo v prípade ktorých máme závažné oprávnené záujmy viesť takéto údaje.

(b) Vaše práva a možnosti týkajúce sa priameho marketingu

Honda vám dá možnosť vybrať si (súhlasiť), či si prajete, aby boli vaše kontaktné údaje použité na účely priameho marketingu, vtedy, keď vás požiadame o poskytnutie vašich údajov.

Ak si neželáte, aby sme vám posielali priamy marketing, alebo aby sme používali vaše osobné údaje na účely profilovania týkajúceho sa priameho marketingu, alebo aby sme vaše údaje postúpili tretím stranám pre účely priameho marketingu, môžete nás požiadať, kedykoľvek, aby sme tak nerobili, a to:

 • Odpoveďou na e-mailovú správu obsahujúcu priamy marketing , v ktorej v riadku predmet správy uvediete „odhlásiť“;
 • Zmenou nastavení ochrany súkromia v aplikácii (ak sa to vzťahuje na aplikáciu);
 • Tak, že nás budete kontaktovať na kontaktnej adrese uvedenej nižšie alebo písomne na adresu Správcu databázy, Honda Motor Limited Europe Slovensko, organizačná zložka, Cesta na Senec 2/A, 821 04  Bratislava, Slovenská republika; alebo
 • e-mailom na adrese info.sk@honda-eu.com
 • Telefonicky na čísle +421 2 3213 1111.

(c) Vaše právo sťažovať sa u Dozorného orgánu

Taktiež máte právo sťažovať sa u dozorného orgánu pre ochranu údajov. Môže to byť dozorný orgán v mieste vášho bydliska, pracoviska alebo tam, kde došlo k porušeniu povinností ochrany osobných údajov.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba kým ich budeme potrebovať z hľadiska oprávneného záujmu spoločnosti Honda v súlade s príslušným právnymi predpismi, alebo aby sme na vašu žiadosť poskytli službu, alebo aby sme splnili zákonnú požiadavku. Doba uchovávania pre akékoľvek osobné údaje by v žiadnom prípade nemala presiahnuť 5 rokov od momentu, kedy sme po prvý krát tieto údaje získali. Na konci obdobia, počas ktorého sa údaje uchovávajú, podnikneme kroky, aby boli vaše osobné údaje vymazané, alebo ich budeme mať vo forme, v ktorej už nie je možné vás identifikovať. 

Podvodné e-mailové správy používajúce meno spoločnosti Honda

Honda si je vedomá podvodných e-mailových správ, zvyčajne označovaných ako „phishing-ové“ emailové správy, ktoré môžu obsahovať oznámenia, ako napríklad pracovné inzeráty, ponuky práce a oznámenia o výhre v súťaži. Takéto e-maily používajú meno Honda, aby predstierali, že ide o skutočnú komunikáciu, a existujú výlučne za účelom získavania súkromných informácií o zákazníkoch (napr. čísla kreditných kariet alebo heslá). Tieto e-mailové správy nijako nesúvisia so spoločnosťou Honda a Honda nepoužíva takéto metódy na oznámenie o prijímaní do zamestnania alebo na komunikáciu s víťazmi súťaží.

Nanešťastie táto forma podvodov na internete, ako napríklad podvodné e-mailové správy, je na vzostupe. Takéto praktiky sa realizujú buď zaslaním podvodného e-mailu priamo obeti, alebo je obeť nasmerovaná na webovú stránku, kde sa vyžadujú osobné údaje.

Falošné pracovné ponuky sú spravidla zacielené na osoby v zámorí, keďže sa v nich žiada o peniaze na slovenské víza. Honda nikdy nevyžaduje údaje k platbám v súvislosti so žiadnymi žiadosťami o zamestnanie ani v akejkoľvek s nimi súvisiacej komunikácii. V prípade akýchkoľvek pochybností o platnosti pracovnej/náborovej ponuky, kontaktujte prosím Ľudské zdroje (Human Resources), Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, Cesta na Senec 2/A, 821 04  Bratislava, Slovenská republika.

Nedávne e-mailové správy o odmenách/cenách tvrdili, že sú od spoločnosti Honda. Honda nikdy nevyžaduje údaje k platbám v súvislosti s víťazstvami v súťaži ani v akejkoľvek s nimi súvisiacej komunikácii.

Honda vám odporúča, aby ste v prípade, ak dostanete e-mail používajúci meno spoločnosti Honda, obsahujúci žiadosť o osobné alebo finančné údaje a máte obavy týkajúce sa jeho pravosti, s takýmito e-mailovými správami zaobchádzali nadmieru opatrne.

Odkazy na stránky tretích strán

Naša webová stránka môže občas obsahovať odkazy na/z webových stránok našich partnerských sietí, zadávateľov reklamy a spoločností Skupiny. Honda nezodpovedá za obsah akýkoľvek webových stránok s odkazmi na jej stránku. Keď navštívite stránku tretej strany, vy nesiete zodpovednosť za to, že si prečítate informácie o ochrane súkromia a zákonné podmienky, ktoré sa vzťahujú na danú stránku.

Aktualizácie tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia

Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia môže byť pravidelne aktualizované. V súlade s tým budeme aktualizovať dátum v hornej časti tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia a vyzveme vás, aby ste si overili, či boli v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia, ktoré bude k dispozícii v Online obsahu spoločnosti Honda, vykonané nejaké zmeny.  V niektorých prípadoch vás tiež môžeme aktívne upozorniť na konkrétne operácie s údajmi alebo podstatné zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia, ako to vyžadujú príslušné právne predpisy.

Kontaktujte nás

Online obsah spoločnosti Honda kontroluje HONDA MOTOR EUROPE LIMITED, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1HL (Spojené kráľovstvo), ktorá koná prostredníctvom Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka (IČO: 46 814 281), ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov získavaných prostredníctvom Online obsahu spoločnosti Honda a ktorej sídlo je na adrese Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika.

V prípade akýchkoľvek otázok o tomto Vyhlásení o ochrane súkromia nás prosím kontaktujte na info.sk@honda-eu.com.