Bezpečnosť prevádzky

Naše industriálne zariadenia Honda sa ľahko používajú, preto vašu úlohu dokončíte rýchlo. Ale tiež chceme, aby ste ju dokončili bezpečne.

Dbajte na bezpečnosť

Venujte pozornosť všetkým aspektom bezpečnosti, čo sa týka vás a aj iných. Dodržiavanie všetkých pravidiel je nesmierne dôležité. Nájdete ich v používateľskej príručke. Pred začatím práce si dôkladne prečítajte príručku a uistite sa, že rozumiete prevádzkovým postupom špecifickým pre vaše zariadenie a presnému významu nálepiek, ktoré sú na ňom. A tiež dbajte na to, aby každý používateľ zariadenia dostal správne pokyny.

Generátory

Pravdepodobne pre vás nebude žiadnym prekvapením, že pri používaní generátorov je treba myslieť na dôležité bezpečnostné opatrenia. Generátory Honda sú navrhnuté na používanie s elektrickými zariadeniami s vhodnými napájacími charakteristikami. Iné použitie môže spôsobiť poranenie operátora alebo poškodenie generátora alebo iných predmetov.

Nižšie nájdete niekoľko správnych a nesprávnych postupov (hlavne tých nesprávnych):

 • Nikdy sa nepokúšajte upravovať generátor. Môže to spôsobiť nehodu, ako aj poškodenie generátora a zariadení.
 • Generátor nepoužívajte, ak je odstránený akýkoľvek kryt. Ruka alebo noha sa môže zachytiť v generátore, čo spôsobí poranenie.
 • Generátor nikdy nepoužívajte v uzatvorenom alebo čiastočne uzatvorenom priestore ani v garáži, dome alebo pri otvorených oknách či dverách. Môže to spôsobiť otravu oxidom uhoľnatým.
 • Generátor pred použitím vždy položte na pevný a rovný podklad.
 • Ak potrebujete pokyny na demontáž a servis generátora, ktoré nie sú opísané vo vašom návode, obráťte sa na autorizovaného predajcu spoločnosti Honda.
 • Ak generátor skladujete v exteriéri, pred každým použitím skontrolujte elektrické komponenty na ovládacom paneli. Vlhkosť alebo ľad môžu spôsobiť poruchu alebo skrat v elektrických komponentoch, čo môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.
 • Generátor nepripájajte k elektrickému systému budovy, ak predtým kvalifikovaný elektrikár nenainštaloval odpájací spínač.
 • Generátor nepoužívajte na miestach s vysokým rizikom požiaru.
 • Generátor používajte minimálne jeden meter (tri stopy) od budov a iných zariadení. Výfukový systém môže byť dostatočne horúci, aby spôsobil vznietenie niektorých materiálov.
 • Generátor neuzatvárajte do žiadnej konštrukcie a horľavé materiály neumiestňujte v blízkosti generátora.
 • Niektoré súčasti spaľovacieho motora sú horúce a môžu spôsobiť popáleniny.
 • Pri dopĺňaní paliva postupujte opatrne – benzín je extrémne horľavý a benzínové výpary môžu vybuchnúť. Ak sa generátor používal, počkajte, kým motor vychladne.

Vodné čerpadlá

Väčšina z pravidiel pre používanie generátorov (vyššie) platí aj pre naše vodné čerpadlá. Nižšie sa uvádzajú pravidlá, ktoré platia špecificky pre vodné čerpadlá:

 • Neprečerpávajte horľavé ani žieravé kvapaliny, napríklad benzín alebo kyseliny.
 • V záujme ochrany čerpadla pred koróziou neprečerpávajte morskú vodu, chemické roztoky a leptavé roztoky.

Motorové dopravníky

Väčšina z pravidiel pre používanie našich generátorov (vyššie) platí aj pre naše motorové dopravníky. Nižšie sa uvádzajú pravidlá, ktoré platia špecificky pre motorové dopravníky:

 • V záujme predchádzania nehodám alebo strate kontroly sa nikdy nevozte na motorovom dopravníku – kráčajte za ním a pevne držte obe rukoväte. Nedovoľte iným ľuďom viezť sa na motorových dopravníkoch.
 • Pri používaní zariadenia dávajte pozor na prekážky. Nepoužívajte motorový dopravník pri zlej viditeľnosti.
 • Dodržujte maximálnu nosnosť, aby ste zabránili nehodám alebo prevráteniu.
 • Dbajte na to, aby bol náklad stabilný, aby neprečnieval z motorového dopravníka a aby neblokoval výhľad.
 • V záujme predchádzania prevráteniu dávajte pozor pri zmene smeru motorového dopravníka pri používaní na svahoch a nepoužívajte ho na svahoch so sklonom väčším ako 15°.
 • Keď s motorovým dopravníkom cúvate a kráčate dozadu, hrozí väčšie riziko pošmyknutia alebo zakopnutia. Pri cúvaní buďte obzvlášť opatrní.
 • Zariadenie nikdy nepoužívajte pri nočných prácach.